Gundua Foundation verkar för att bidra till att läs- och skrivkunnigheten och den allmänna kunskapsnivån i tredje världen förbättras, vilket i sin tur är förutsättningen för välstånd och demokrati. Gundua Foundation arbetar främst genom konkreta satsningar på utbildning, inledningsvis i Afrika.

Är du intresserad av att stödja arbetet?

Postgiro: 90 02 16-3

gundua foundation

Ordförande: Richard Ohlson, tel. 0709-75 99 11, e-post:
richard.ohlson@intellecta.com

Birger Jarlsgatan 57B, Box 190 63, se-104 32 Stockholm.
www.gunduafoundation.org

Postgiro: 90 02 16-3. Bankgiro: 5715-1789. Organisationsnummer:
802425-5948