Utbildning är vägen ut ur fattigdom, för enskilda individer såväl som för regioner och nationer. Det är den grundläggande tanken bakom Gundua Foundation, som bedriver utbildning i norra Kenya. Genom att göra det möjligt för barn att gå i skola skapas för-utsättningar för ökad tillväxt i regionen.

Det är nu snart tio år sedan idén till stiftelsen föddes och jag har haft glädjen att vara med som beskyddare för stiftelsen ända från dess början. Det har varit både inspirerande och lärorikt att följa dess utveckling och att se vilken skillnad ett svenskt ideellt initia-tiv kan göra i så många barns liv. Invigningen av Gundua Secondary School 2009 är ett kärt minne, där glädje, förväntan och framtidstro blandades med en väldig stolthet över de egna lokala traditionerna.

Sedan invigningen har satsningen utvecklats till ett helt litet skolsystem. Ganska snart efter starten av Gundua Secondary School, som bedriver utbildning på gymnasienivå, stod det klart att elevernas grundkunskaper behövde förstärkas för att de skulle kunna tillgodogöra sig utbildningen fullt ut. Stiftelsen beslöt då att engagera sig också i utbild-ning på grundskolenivå. Sedan dess har två primary schools i trakten inkluderats i sats-ningen.

Studieresultaten på Gundua Secondary School hör nu till de bästa i regionen. Över 750 elever har gått ut ur skolan och drygt 600 utbildas just nu på grundskole- och gym-nasienivå. Ett tiotal elever har gått vidare till högre utbildning. Andra har startat egna verksamheter och är nu med och utvecklar regionen.

Ett av FN:s millenniemål var att alla barn i hela världen senast 2015 skulle gå i skola och ha möjlighet att slutföra en grundskoleutbildning. Så blev det inte. Men utveck-lingen har kommit en bra bit på vägen. Stora delar av Afrika har gått in i en mycket dyna-misk utvecklingsfas och på de platser där det inte pågår krig och andra konflikter har skolgången och läskunnigheten ökat.

När Gundua Foundation bildades gick mer än 45 miljoner afrikanska barn inte i sko-lan. Och fler än 140 miljoner lämnade skolan utan att kunna läsa och skriva. I dag ser det mycket bättre ut. Det är en hoppingivande utveckling, där satsningen i Ex-Lewa har bidragit som en viktig pusselbit.

Vi har lärt oss mycket under resans gång, och står väl rustade för nästa steg. Vi är redo att tillsammans med nya partners etablera fler projekt för att stötta barn i andra utsatta områden.

H.K.H. Kronprinsessan Victoria