Gundua Health Centre

I november 2011 invigdes Gundua Health Centre i närvaro av bland andra den svenska ambassadören och vårdcentralens huvudsponsor Apotek Hjärtat. Ambitionen var att etablera en vårdcentral med såväl förebyggande hälsovård, utbildning och informationsarbete som högkvalitativ vård och behandling av patienter.

Utmaningarna har varit många. Gundua Health Centre ligger i ett fattigt jordbruksområde där lokalbefolkningen inte alltid har råd att få ordentlig vård. Det finns alternativa lokala kliniker där man kan bli undersökt och få diverse medicin utskriven på bara några minuter. Kunskapsnivån är generellt låg, likaså förståelsen för vad som gör att man blir sjuk, möjligheter till egenvård och hur man själv kan förebygga att bli sjuk. Det råder också ett visst tvivel över att man inte får rätt hjälp hos Gundua Health Centre, då lokalbefolkningen har en stor övertro på olika medicineringar, vilket Gundua Health Centre erbjuder patienterna bara när de verkligen behöver det.

Fyra år efter invigningen av kliniken kan Gundua Foundation titta tillbaka på en spännande utveckling för vårdcentralen.  Inledningsvis handlade det mycket om att få rutiner och processer på plats; att driva en vårdcentral i Kenya är ett ansvarsfullt uppdrag som ställer krav på medarbetare och på sättet att arbeta. Därefter har stiftelsen hela tiden arbetat med att förbättra verksamheten och framförallt att informera och utbilda lokalbefolkningen kring vård och hälsa.

Ett viktigt inslag i den långsiktiga verksamhetsutvecklingen har varit de återkommande besöken av våra sponsorer, där inte minst personal från Apotek Hjärtat har varit väldigt engagerade i att bistå med utbildningar och förbättringsåtgärder. För personalen på Gundua Health Centre har besöken betytt mycket och blivit en sporre att hela tiden förbättra sig till nästa besök från Apotek Hjärtat.

Samarbetet med Rotary Läkarbank har också varit betydelsefullt för vårdcentralen.  Att ha löpande tillgång till läkare och tandläkare har stärkt vår närvaro i lokalsamhället, där läkare haft Gundua Health Centre som bas och åkt ut i otillgängliga områden och behandlat patienter. Arbetet har dels handlat om att ta hand om akut sjuka patienter i fält och dels fokuserat på mer förebyggande och behandling av patienter med kroniska sjukdomar, som astma och diabetes. Ett viktigt arbete där det handlat om att praktiskt berätta, visa och öva med lokalbefolkningen vad det innebär att leva med en kronisk sjukdom och hur man ska sköta sin egen behandling.

Tandläkarna har samtidigt undersökt och behandlat barn och vuxna i hela distriktet med hjälp av Gundua Health Centres mobila klinik med imponerande resultat. Först och främst i flertalet skolor i närområdet, där över 16 000 barn har undersökts och 2 000 barn har behandlats och nu återkommande går på uppföljningar. Men även många hundra vuxna patienter har behandlats och tandläkarna har blivit mycket uppskattade bland lokalbefolkningen.

Samuel Gatobo testar sig för tyfus och salmonella.
Purity Kaguura, laboratorieassistent.

Informations-, utbildnings- och vårdinsatser

Vaccinering av barn

Ett av de viktiga program som genomförts under flera år med stöd från våra sponsorer är vaccinationer av barn under fem år. Gundua Health Centre följer de nationella vaccinationsprogrammen och genomför löpande informationskampanjer kring detta för att förmå föräldrarna att vaccinera sina barn. Många kommer nu på återkommande uppföljning med sina barn och vårdcentralen har vaccinerat nästan 2 500 barn upp till fem års ålder sedan starten 2011.

Familjeplanering och HIV

Ett område som Gundua Health Centre arbetat mycket med är familjeplanering. Bristen på kunskap om familjeplanering är ett problem i Ex Lewa-området som i många andra fattiga områden runt om i världen; både vad gäller planering av antalet barn som man kan försörja, spridning av könssjukdomar och allmän okunskap om hur man skyddar sig vid sexuellt umgänge. Varje månad genomförs flera informationsmöten på vårdcentralen eller ute i lokalsamhällena av våra erfarna sköterskor. Vårdcentralen har genomfört flera kampanjer riktade mot kvinnor där de erbjuds gratis preventivmedel i form av implantat. Självklart finns full tillgång till exempelvis kondomer på vårdcentralen. Vad gäller HIV utför Gundua Health Centre dagligen tester på patienter och har även återkommande HIV-informationsdagar ute i lokalsamhällena. HIV är fortfarande ett ämne som är väldigt känsligt och befolkningen har ofta svårt att acceptera sjukdomen och är ovilliga att testa sig.

Flickors och unga kvinnors rättigheter

Ett arbete som pågår är att leda samtal med flickor på gymnasieskolorna i området kring deras rättigheter och inte minst rätten till sin egen kropp. Ett antal flickor slutar skolan varje år för att de blir med barn och många debuterar tyvärr sexuellt i samband med våld. Det finns i dag sällan några naturliga möjligheter för flickorna att få stöd eller möjlighet att prata öppet om sina erfarenheter, vare sig i skolan eller i hemmen. Dessa möten är därför viktiga möten som leds av våra erfarna medarbetare på vårdcentralen.

Personalen på Gunduan Health Centre.

Basalhygien och egenvård

Gundua Health Centre ligger i ett fattigt och ofta smutsigt jordbrukssamhälle, där både människor och djur vanligtvis bor i trånga, rökiga, mörka skjul utan tillgång till toaletter eller rent vatten. Kunskapsnivån är låg vad gäller vikten att sköta sin basala hygien för att minska risken för bland annat mag- och tarmsjukdomar. Varje månad genomförs flera utbildningar för den vuxna lokalbefolkningen kring basalhygien och egenvård. Vårdcentralen har också under lång tid genomfört återkommande praktiska utbildningar i hur och varför man tvättar händer för alla skolelever i området så att eleverna kan förmedla denna kunskap vidare till föräldrar och anhöriga.

Aktivt arbete med gravida kvinnor och nyfödda barn

På Gundua Health Centre finns en enkel men väl fungerande förlossningsavdelning med tillhörande mödra- och barnavård. Barnadödligheten är fortsatt hög i området, likaså andelen kvinnor som dör i samband med förlossningar. Ett av skälen är att kvinnor traditionellt föder barnen i hemmet, som ofta är både smutsigt och mörkt, utan hjälp av utbildade barnmorskor. Gundua Health Centre har arbetat mycket med olika informationsinsatser och utbildningar av kvinnorna i området. Vårdcentralen förklarar och lär ut hur viktigt det är att låta personalen på Gundua Health Centre följa graviditeten inför och efter förlossningen för att se att både mamman och barnet mår bra. Arbetet ger resultat och idag har 175 barn kommit till världen på Gundua Health Centre och fler kvinnor har börjat gå på kontroller före förlossningen och även på uppföljning efter att barnet fötts.

Winnie Nkatha, 20 år, blev mamma för andra gången till ett gossebarn den 25 september 2015 vid niotiden på morgonen.
I labbet.

Allt fler patienter till Gundua Health Centre

Vårdcentralen, som har en god kapacitet och kvalificerad personal, har sedan starten arbetat aktivt för att få upp antalet patientbesök och har på fyra år haft över 20 000 patienter. Första verksamhetsåret 2012 sökte totalt 4 500 patienter hjälp på vårdcentralen och antalet patienter har sedan dess ökat successivt. Arbetet handlar mycket om att bygga ett förtroende hos lokalbefolkningen och att få dem att förstå att de får kvalificerad vård på Gundua Health Centre i jämförelse med andra vårdalternativ i området.

Antal patientbesök

Resultat som talar för sig själv
Långsiktig förändring tar tid och rimmar inte alltid med de krav på snabba resultat som ofta återfinns idag. Tilliten hos våra huvudspon-sorer har varit central för att kunna utveckla Gundua Health Cen-tre i den takt som fungerar i den lokala miljön. Och vårdcentralen har uppnått goda konkreta resultat, där stiftelsen samtidigt har byggt en verksamhet som ska fungera på längre sikt. Över 20 000 patientbesök, 16 500 genomförda labbtester, 175 förlösta barn, 1 100 HIV-test, 2 500 vaccinationer av barn och hundratals utbild-ningsinsatser. Siffrorna säger en sak men det handlar egentligen om att barn och ungdomar på alla skolor i hela området har fått lära sig vikten av egenvård och att de har fått hjälp med att undersöka och behandla sina tänder för första gången i sina liv. Arbetet handlar fortsatt om att skolflickor har fått möjlighet att förstå sina rättighe-ter och att de har stärkts i sin självkänsla liksom att skolpojkar har fått utbildning i att de behöver respektera flickornas rättigheter. Familjeplanering, både i form av information och att vårdcentralen har delat ut skydd, har förbättrat förutsättningarna för många famil-jer. Färre barn föds i hemmet med alla de risker det innebär för bar-net och mamman och fler barn går på regelbundna uppföljningar och vaccineras. Vuxna och barn med kroniska sjukdomar har fått hjälp att förstå hur de ska sköta sig själva. Listan kan göras lång och arbetet fortskrider med att stötta lokalbefolkningen i Ex-Lewa i norra Kenya. Och det finns mycket kvar att göra.

Johan Bååthe, Executive Director, Gundua Foundation